Tracks bei GPSies:
• Leipzig – Chemnitz
• Chemnitz – Leipzig
• Leipzig – Burgstädt – Chemnitz
• Chemnitz – Burgstädt – Leipzig